Trồng Cây
Cả Ngày
Pháo Hoa
Cả Ngày
Thịt nướng
Cả Ngày
Sát Thủ Đường
12h30 và 22h30
Tống Liêu
14h-16h, 19h-21h
1 vs 1
18h
Săn Boss
21h30
Lương Sơn Bạc
Cả Ngày
Địa Huyền Cung
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Thế Giới
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Sư Môn
Cả Ngày
 
Trồng Cây
Cả Ngày
Pháo Hoa
Cả Ngày
Thịt nướng
Cả Ngày
Sát Thủ Đường
12h30 và 22h30
Tống Liêu
14h-16h, 19h-21h
1 vs 1
18h
Săn Boss
21h30
Lương Sơn Bạc
Cả Ngày
Địa Huyền Cung
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Thế Giới
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Sư Môn
Cả Ngày
 
Trồng Cây
Cả Ngày
Pháo Hoa
Cả Ngày
Thịt nướng
Cả Ngày
Sát Thủ Đường
12h30 và 22h30
Tống Liêu
14h-16h, 19h-21h
1 vs 1
18h
Săn Boss
21h30
Lương Sơn Bạc
Cả Ngày
Địa Huyền Cung
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Thế Giới
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Sư Môn
Cả Ngày
 
Trồng Cây
Cả Ngày
Pháo Hoa
Cả Ngày
Thịt nướng
Cả Ngày
Sát Thủ Đường
12h30 và 22h30
Tống Liêu
14h-16h, 19h-21h
1 vs 1
18h
Săn Boss
21h30
Lương Sơn Bạc
Cả Ngày
Địa Huyền Cung
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Thế Giới
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Sư Môn
Cả Ngày
 
Trồng Cây
Cả Ngày
Pháo Hoa
Cả Ngày
Thịt nướng
Cả Ngày
Sát Thủ Đường
12h30 và 22h30
Tống Liêu
14h-16h, 19h-21h
1 vs 1
18h
Săn Boss
21h30
Lương Sơn Bạc
Cả Ngày
Địa Huyền Cung
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Thế Giới
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Sư Môn
Cả Ngày
 
Trồng Cây
Cả Ngày
Pháo Hoa
Cả Ngày
Thịt nướng
Cả Ngày
Sát Thủ Đường
12h30 và 22h30
Tống Liêu
14h-16h, 19h-21h
1 vs 1
18h
Săn Boss
21h30
Lương Sơn Bạc
Cả Ngày
Địa Huyền Cung
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Thế Giới
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Sư Môn
Cả Ngày
 
Trồng Cây
Cả Ngày
Pháo Hoa
Cả Ngày
Thịt nướng
Cả Ngày
Sát Thủ Đường
12h30 và 22h30
Tống Liêu
14h-16h, 19h-21h
1 vs 1
18h
Săn Boss
21h30
Lương Sơn Bạc
Cả Ngày
Địa Huyền Cung
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Thế Giới
Cả Ngày
Nhiệm Vụ Sư Môn
Cả Ngày
 
Tin tức
Sự kiện
Tính Năng
Cẩm Nang